Датата на изпита по английски език е на 10.09.2009 на бул. „Цариградско шосе” 73 – ат. 28

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
До към края на септември трябва да бъдат предадени научните доклади (статии) свързани с темата ви за докторантура, за да могат д абъдат публикувани в Сборниците които се издават в академията.

Публикациите се предават записани върху диск и придружени с разпечатки върху A4, на Любомира Георгиева, адрес: ул. „Шипка" №1, ателие №7.

ВАЖНО: Докладите трябва да са оформени спрямо изискванията!
Няма да бъдат коригирани стилово или граматически, публикуват се както са предадени, затова ги проверете предварително!

ИНФОРМАЦИЯ

до докторантите 1 година в НХА

Изпитът по английски език ще бъде на 20.06.2009 от 16:30h на Цариградско, зала 28
но той ще е за тези които искат по скоро да си го вземат или няма да имат възможност по-късно.

Тези които не бързат ще има втора дата през септември по време на поправителната сесия на бакалаврите!

Успех на всички!

УВОД на дисертационен труд

1. Описание на проблема. Кои са решените и кои нерешените въпроси. Спираме се върху нерешените въпроси и върху необходимостта от тяхното решение. Формулираме проблема на изследването. Наблягаме върху актуалността на проблема.

2. Цел на изследването. Формулираме целта.

3. Задачи на изследването, които произтичат от основната цел.

4. Определяме границите на изследвания проблем. Те могат да са географски, хронологически, да ограничават самия проблем до изследваните въпроси. Това е необходимо, за да не се „изгубим” в необятността на проблематиката.

5. Уточняване на понятията, които се използват в работата. Особено се набляга върху онези понятия, които могат да се тълкуват многозначно. Авторът изяснява, какво съдържание влага в използваното понятие, особено ако то се различава от понятията, използвани от други автори.

6. Обяснява се методологията и използваните методи на изследване. Биографичен, историографски, иконологичен, иконографски, позитивистичен и пр. Обяснява се и се аргументира използваната методика, особено ако тя има комплексен характер.

7. Обяснява се изворовия материал, литературата, която ползва авторът, а също така и архивните материали, ако има такива в изследването. Обяснява се принципа на подбор на илюстративния материал, ако има такъв.

8. Описва се структурата на работата по глави.

доц. д.изк. Незабравка Иванова

ИЗИСКВАНИЯ към дисертационния труд

1. Дисертационният труд трябва да бъде набран на компютър, разпечатан и подвързан в четири екземпляра.
Стандарт на разпечатания текст:

WORD Doc, Times New Roman
File > Page > Margins:
Top: 2,7
Bootom: 2,5
Left: 3,17
Right: 3,17
Gutter: 0
Header: 1,25
Footer: 1,25
Font Size: 12
Format> Paragraf > Line spacing : Exactly : 232. Дисертационният труд трябва да съдържа:

• Текстова част в обем: между 180 и 250 стр.

Титулна страница по образец
Съдържание
Използвана литература по азбучен ред по БДС
Използвани съкращения

• Илюстративна част:
Списък на илюстрациите
Илюстрации

КОНСПЕКТ за изпит по „Теоретични основи за разработка и защита на дисертационния труд” // докторанти 1 -ва година в НХА 2009

1. Докторска дисертация. Характеристика на научноизследователската работа.
2. Определяне на научноизследователски проблем. Формулиране на тема.
3. Що е дисертабилност на докторантска разработка.
4. Що е новост в докторантската разработка. Как се определя новостта?
5. Характеристика на преносните моменти в дисертационния труд
6. Разработка на програма: планиране на работата: разпределение на времето
7. Съставяне на библиография, работа с документи и архивни материали
8. Определяне на целите, задачите и структурата на дисертационния труд
9. Методология и методически принципи. Разработка на научен инструментариум
10. Позитивистични методи
11. Виенската школа в развитието на методологията на изкуствознанието. Формален и стилов анализ
12. Културно-исторически методи; социокултурни методи в изкуствознанието
13. Иконографски методи в изкуствознанието
14. Иконологични методи
15. Структурални методи в изкуствознанието
16. Методологически търсения на съвременното изкуствознание
17. Социо-психологически методи на изследване, използвани в изкуствознанието
_______________________________________________
Основна литература:
1 Арган, Д., Изкуство, история, критика.С, 1984
2.Барт,Р. Въображението на знака, С., 1991
3. Бодлер. Естетически и критически съчинения.С., 1978
4 Буркхарт,Я., Култура и изкуство на ренесанса е Италия, С., 1986
5. Биялостоцки, Ян, Проблеми на иконографската интерпретация, сп. Изкуство, 1975 кн.8
6. Винкелман, Й. История на изкуството на древността, С., 1970
7. Ворингер, в.. Абстракция и вчувстване. С.. 1993
8. Вьолфлин, х., Основни понятия па история на изкуството.С.,1985
9.Гомбрих, Е., Изкуство и илюзия, с., 1988
10. Гомбрих, Е. Изкуството и неговата история, С.,1992
11. Дворжак, М., Историята на изкуството като история па духа, С. I 997
12. Мукаржовски, Ян, Студии по теория на изкуството, С., 1993 ,с. 142 Изкуството като семиологичен факт
13. Лосев, А., Проблемът за символа и реалистичното изкуство. С., 1989
14. Панофски, Е., Смисъл и значение в изобразителното изкуство, С., 1986
15. Методологически проблеми на изкуствознанието, С. БАН, 1975
16. Попов, Ч.. Основи на иконографията в изкуствоведческия анализ, Проблеми на изкуството, 1983
17. Попов, Ч. Съвременно развитие на иконографските изследвания, сп.
Проблеми на изкуството, 1984
18. Стефанов, Ив. Социологически измерения на изкуството, С., 2000
19. Стефанов, С., Авангард и норма, С., 2003
20. Генова, И, И др., Следистории на изкуството, С., 2001
21. Еко. Умберто,, как се пише дипломна работа. С.,1999
22. Успенски, Б., Съчинения в 2 т., с., 1992 ; Семиотика на изкуството т. 1 и Семиотика на културата т.2
23. Фридлендер, М., За изкуството на познавача, С., 1985
24. Шапиро. Художник, общество, стил, С., 199326. Попов, Ч. Проблеми и предпоставки при изучаване на съвременното изкуство, сп. Изкуство, 1990 кн.5
25. Желева - Мартинес, Тектониката като теория на формата и формообразуването, С., 2004
26. Базен, Ж., История истории искусств, М. 1994

доц. д.изк. Незабравка Иванова

Примерен ИНДИВИДУАЛЕН УЧЕБЕН ПЛАН за подготовка на докторант

Примерен ИНДИВИДУАЛЕН УЧЕБЕН ПЛАН за подготовка на докторант можете да свалите от ТУК >>

Кандидатстване за докторантура в НХА

За докторанти могат да кандидатстват лица с придобита образователно-квалификационна степен "магистър". Лица, завършили чуждестранни висши училища, могат да кандидатстват, след като придобитото висше образование им бъде признато по реда на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование.
______________________________________

Чуждестранни граждани могат да кандидатстват в НХА:
1. в изпълнение на междуправителствени спогодби за образователен, научен и културен обмен
2. съгласно актове на Министерския съвет
3. срещу заплащане на такси за обучение.

Чуждестранни граждани могат да кандидатстват за обучение и при условията и по реда за приемане на българските граждани във висшите училища на Република България, ако:
1. имат статут на постоянно пребиваващи на територията на Република България
2. имат статут на бежанци
3. са от българска народност, удостоверена по реда на ПМС № 103 от 1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина.
Кандидат-студентите по т. 3 се приемат в рамките на ежегодно утвърждавания от Министерския съвет брой студенти.
______________________________________

Документи за канидатстване в образователна и научна степен "Доктор"

1.) молба, съпътствана от кратка автобиография и примерни теми за дисертационен труд и списък на научните публикации (ако има такива);
2.) копие от дипломата за завършено висше образование (о.к.с. "Магистър") дипломата трябва да е преведа на български език и консулски заверена ;
3.) документ за нивото на владеене на български език / ако кандидатът не е преминал подготвителното отделение по български език към НХА/;
4.) две препоръки от преподаватели във висши училища или научни работници;
5.) медицинско свидетелство- преведено на български език;
6.) декларация за притежаване на финансови средства за редовно плащане на таксата за обучение и всички други разноски, свързани с периода на обучение в Академията;
7.) копие на документ за самоличност,
8.) две актуални фотографии.

Документи се подават целогодишно
______________________________________

Финансова информация

Таксите са валидни към м.октомври 2008 г; те подлежат на промяна след съответните законови разпоредби, като промените влизат в сила от деня на тяхното постановяване.

Такси за обучение (в евро)
* Докторантури - 3500 евро за академична година
* Задочни докторантури - 700 евро за академична година
* Специализации- 350 евро на месец
* За курс по български език - 2000 евро за академична година
* Студентите, докторантите и специализантите - граждани на държави - членки на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, които кандидатстват по реда и условията за български граждани и са класирани за прием в НХА, заплащат определени от МС семестриални такси в лева

Студентите, които заплащат за обучението си в брой или чек, могат да заплатят таксата за обучение на две вноски, като първите 50% са платими при записването, а останалите - не по-късно от началото на летния семестър.

Всички чуждестранни кандидатстуденти следва да внесат кандидатстудентска такса в касата на Национална художествена академия, заедно с документите за кандидатстване; въпросната такса не подлежи на възстановяване.
______________________________________

За допълнителни справки и информация:

Национална художествена академия, Учебно-методичен отдел,

ул. "Шипка" 1, София 1000, България, Европа, тел. /++3592/ 988 17 02,

факс: /++3592/ 987 80 64

източник: www.nha.bg