КОНСПЕКТ за изпит по „Теоретични основи за разработка и защита на дисертационния труд” // докторанти 1 -ва година в НХА 2009

1. Докторска дисертация. Характеристика на научноизследователската работа.
2. Определяне на научноизследователски проблем. Формулиране на тема.
3. Що е дисертабилност на докторантска разработка.
4. Що е новост в докторантската разработка. Как се определя новостта?
5. Характеристика на преносните моменти в дисертационния труд
6. Разработка на програма: планиране на работата: разпределение на времето
7. Съставяне на библиография, работа с документи и архивни материали
8. Определяне на целите, задачите и структурата на дисертационния труд
9. Методология и методически принципи. Разработка на научен инструментариум
10. Позитивистични методи
11. Виенската школа в развитието на методологията на изкуствознанието. Формален и стилов анализ
12. Културно-исторически методи; социокултурни методи в изкуствознанието
13. Иконографски методи в изкуствознанието
14. Иконологични методи
15. Структурални методи в изкуствознанието
16. Методологически търсения на съвременното изкуствознание
17. Социо-психологически методи на изследване, използвани в изкуствознанието
_______________________________________________
Основна литература:
1 Арган, Д., Изкуство, история, критика.С, 1984
2.Барт,Р. Въображението на знака, С., 1991
3. Бодлер. Естетически и критически съчинения.С., 1978
4 Буркхарт,Я., Култура и изкуство на ренесанса е Италия, С., 1986
5. Биялостоцки, Ян, Проблеми на иконографската интерпретация, сп. Изкуство, 1975 кн.8
6. Винкелман, Й. История на изкуството на древността, С., 1970
7. Ворингер, в.. Абстракция и вчувстване. С.. 1993
8. Вьолфлин, х., Основни понятия па история на изкуството.С.,1985
9.Гомбрих, Е., Изкуство и илюзия, с., 1988
10. Гомбрих, Е. Изкуството и неговата история, С.,1992
11. Дворжак, М., Историята на изкуството като история па духа, С. I 997
12. Мукаржовски, Ян, Студии по теория на изкуството, С., 1993 ,с. 142 Изкуството като семиологичен факт
13. Лосев, А., Проблемът за символа и реалистичното изкуство. С., 1989
14. Панофски, Е., Смисъл и значение в изобразителното изкуство, С., 1986
15. Методологически проблеми на изкуствознанието, С. БАН, 1975
16. Попов, Ч.. Основи на иконографията в изкуствоведческия анализ, Проблеми на изкуството, 1983
17. Попов, Ч. Съвременно развитие на иконографските изследвания, сп.
Проблеми на изкуството, 1984
18. Стефанов, Ив. Социологически измерения на изкуството, С., 2000
19. Стефанов, С., Авангард и норма, С., 2003
20. Генова, И, И др., Следистории на изкуството, С., 2001
21. Еко. Умберто,, как се пише дипломна работа. С.,1999
22. Успенски, Б., Съчинения в 2 т., с., 1992 ; Семиотика на изкуството т. 1 и Семиотика на културата т.2
23. Фридлендер, М., За изкуството на познавача, С., 1985
24. Шапиро. Художник, общество, стил, С., 199326. Попов, Ч. Проблеми и предпоставки при изучаване на съвременното изкуство, сп. Изкуство, 1990 кн.5
25. Желева - Мартинес, Тектониката като теория на формата и формообразуването, С., 2004
26. Базен, Ж., История истории искусств, М. 1994

доц. д.изк. Незабравка Иванова